Algemene Voorwaarden autorijschool Safety Drivers

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken

1.1 De leerling krijgt theorie – en/ of praktijkles van een rij – instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur dient  in het bezit zij n van een geldig ‘instructeurcertificaat of instructeurpas’.

1.2 Het rijexamen wordt door de Rijschool gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. Tenzij anders overeengekomen.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waari n rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto en / of vervangende rij – instructeur.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, rook – of koffiepauze houden. Tenzij de leerling dat zelf wenst.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk zou kunnen zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of e en ongeval, weers – en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

2. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1  Om lessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2   De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling niet aanwezig, dan wacht de instructeur altijd minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de volledige afgesproken les(sen) in rekening te brengen.

2.3   De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven door ziekte of andere redenen. Het afmelden van een afspraak dient echter wel minimaal 24 uur voor de afspraak te geschieden. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak heeft de het

rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Zondagen, evenals erkende feestdagen worden niet mee gerekend.

2.4   Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, overwerk, college/school, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergat aan te geven en vakantie.

2.5  De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Door middel van een gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen.

2.5  vermeldt staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.6  Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in

2.7   B ij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8  Safety Drivers adviseert de leerling om direct na afloop van de les alles van de rijinstructeur uitgelegd heeft op te schijven en deze punten voor aanvang van de volgende les door te nemen. Via www.rijleshulp.nl kunnen de leerlingen tegen betaling instructiefilms bekijken.

3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1  Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur of het dient via de bank of giro overgemaakt te worden. Bij contante betaling wordt er op de leskaart en instructiekaart ondertekend voor betaling. Indien het geld over wordt gemaakt dan is je bank of giro afschrift je betaalbewijs. Je ontvangt per e-mail een factuur. Indien de leerling dit liever per post ontvangt dan dien je dit schriftelijk door te geven. De leerling is verplicht om wijziging in het e-mail adres, factuur adres, woon adres, telefoonnummer, etc. binnen 7 dagen na wijziging door te geven.

3.2  Voor betalingen bij lespakketten dient het geld binnen 7 dagen na de factuur datum overgemaakt te zijn, gebeurd dit niet dan kunnen de lessen tijdelijk stop gezet worden en het geplande examen kan verwijdert worden. De lespakketten kunnen in maximaal 12 maandelijkse termijnen betaald worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Per maandelijkse termijn betaald de leerling een vast bedrag aan kosten deze dient op de lesovereenkomst

vermeld te worden. Indien de leerling de rijschool machtigt om het geld via de bank te incasseren dan worden de bankkosten in rekening van de leerling gebracht.

3.3   Komt het toch voor dat het incasseren niet lukt of dat de leerling niet tijdig betaald, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a.   Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinnering.

b.  De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van

€ 5,00 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente in rekening gaan brengen over het verschuldigde bedrag vanaf de dag dat de factuur uiterlijk voldaan had moeten worden. Deze rente bedraagt de wettelijke rente (3%) vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4   Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald, weet dan, dat de Rijschool een incassobureau en / of deurwaarder kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet betalen. Denk daarbij aan buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Beter is om een betalingsregeling met je rijschool af te spreken.

3.5  Indien je een overeenkomst hebt met een lespakket en je slaagt voor je rijbewijs terwijl je de lessen uit het pakket nog niet volledig hebt benut, dan heb je recht op restitutie van de overgebleven lessen. De restitutie word berekend met de zelfde lesprijs tarief waarop het lespakket is samengesteld en niet de op dat moment geldende lesprijs tarief. Mocht de leerling meer lessen nodig hebben dan het lespakket aangeeft dan dien de leerling extra lessen bij te kopen voor de op dat moment geldende losse rijles tarief.

3.6.   Mocht de leerling een les overeenkomst afgesloten hebben of een vooruitbetaling gedaan hebben dan dient met regelmatig te lessen. De leerling kan tot 2 jaar vanaf aanvangsdatum gebruik maken van het lespakket. Indien de leerling niet regelmatig rijles volgt (minimaal 1 les per 2 weken, uitgezonderd vakanties) en langer dan 12 maanden niet gereden heeft. Dan vervalt het recht op de overgebleven lessen uit het lespakket of je vooruitbetaalde tegoed. De verplichting om te betalen vervalt niet.

3.7    Indien er onjuistheden op de factuur vermeld staan, zoals verkeerde lesdatum, bedrag, naam, adres, dubbele factuur of andere onjuistheden. Dan dient je dat binnen 7 dagen na factuurdatum telefonisch of per e-mail te melden aan je instructeur.

4. Rij(her)examen

4.1   Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten voor een nieuwe aanvraag opnieuw betalen. Het examen komt dan te vervallen en dient dan ook opnieuw betaald te worden. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen:

1.   De leerling was niet in staat te verschijnen om een medische reden.

2.   De leerling was niet in staat te verschijnen wegens het overlijden van een naast familielid.

3.    leerling kon niet verschijnen, omdat hij/zij op de examendag als militair gedetacheerd was, indien dit ten tijde van het plannen van de examenaanvraag niet voorzienbaar was.

4.    De leerling is vóór het examentijdstip overleden . Deze regeling (artikel 4) geldt uitsluitend voor op naam van de kandidaat geregistreerde examens en toetsen, welke vallen onder de hierboven genoemde uitzondering 1 t/m 3. Voor uitzondering 4 geldt een afwijkende afhandeling van het verzoek om restitutie. Zie hiervoor wat onder uitzondering 4 is vermeld.

Om in aanmerking te komen voor restitutie, moet de leerling via de rijschool en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de examendatum hiertoe een verzoek indienen. De rijschool kan via de TOP-site een formulier “Gedeeltelijke terugbetaling examengeld” downloaden.

Het volledig ingevulde en door de kandidaat ondertekende formulier moet, samen met de gevraagde bewijsstukken (zie tekst op het formulier), binnen 14 kalenderdagen na het examen door het regiokantoor waaronder de rijschool behoort, zijn ontvangen.

Terugbetaling van het CBR-tarief gebeurt rechtstreeks en uitsluitend in de Rekening Courant van de rijschool die het examen voor de kandidaat heeft aangevraagd en betaald.

5. De rijschool heeft het recht om reeds geplande examens te verwijderen en / of te verplaatsen.

4.2   Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Wel dient de leerling de eventuele extra gereden lessen te betalen.

4.3   De rijinstructeur bepaald of de leerling examenklaar is en overlegt met de leerling op welk moment het 1e examen en/of herexamens worden afgenomen. Na elke les krijgt de leerling een korte samenvatting te horen van de punten die verbetert dienen te worden om te kunnen slagen voor het praktijkexamen. Mocht de leerling nog niet aan een examen toe zijn dan dient deze extra lessen te nemen of bij te kopen indien het buiten het lespakket valt.

4.4    De rijschool kan niet garanderen dat de leerling binnen de gekozen lespakket zal gaan slagen. Maar zal wel zijn uiterste best gaan doen om het mogelijk te maken. De leerling heeft hier ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheden. Door het geleerde na elke les goed op te schrijven en door te nemen voor de volgende les.

5. Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1   De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  de Rijschool hart kan maken (door middel van de gereden lessen en behaalde prestaties op de instructiekaart) dat de leerling niet examen klaar is en de leerling toch examen wil gaan doen.

de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5) b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de
vooruitgang van de lessen en / of de afspraken niet nakomt.

5.2   De leerling heeft het recht om de lesovereenkomst schriftelijk met opgaaf van redenen te beëindigen.

5.3   Ingeval van beëindiging door de rijschool of leerling, worden de genoten lessen en of examens berekend op basis van de op dat moment geldende losse les en of examen prijzen. Ook worden er

administratie kosten €35,00 in rekening gebracht.

Het restant bedrag word op rekening over gemaakt.

6. Aanvullende afspraken:

6.1  De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2    Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

6.3   De tijdens rijlesen en rij-examens gebruikte motorvoertuigen moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Daarnaast worden door het CBR nog een aantal eisen gesteld waaraan de gebruikte motorvoertuigen dienen te voldoen.

6.4  Voor onjuist vermelde prijzen en teksten kan de rijschool niet aansprakelijk gesteld worden.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”7. Lespakketten:”][vc_column_text]7.1   Indien de leerling een schriftelijke lespakket is overeengekomen en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling het examen uitstellen. De leerling kan dan eerst extra lessen volgen tot hij/zij zelfstandig en veilig in het verkeer kan deelnemen en dat de rij- instructeur adviseert om examen te doen.

7.2   Indien de leerling minder gelest heeft dan de gekozen pakket, zal na het slagen het resterende bedrag door Safety Drivers terug betaald worden. Mocht de leerling meer lessen nodig hebben dan het overeengekomen lespakket aangeeft dan betaald de leerling voor elk extra les de op dat moment geldende autorijles tarief.

8. Vrijwaring:

8.1   Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 

a.    De Rijschool zal de leerling die pas begint met de rijopleiding normaal gesproken niet aansprakelijk
stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt dan zelf het risico. Maar indien de leerling alle lesonderdelen geleerd heeft, in bezit is van een geldig theoriecertificaat en/of is examen aangevraagd, dan wordt er verwacht dat de leerling zelf aan de wettelijke richtlijnen zal opvolgen. Die leerlingen zullen zelf aansprakelijk gesteld worden voor boetes bijvoorbeeld door rood licht rijden, te hard rijden, etc.. Dus deze boetes komen voor rekening van de ervaren leerling.

 

b.   Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

c.    Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d.   Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2    Als een leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft mag die geen rijlessen volgen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

8. Geschillen:

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9. Intellectuele rechten

10.1    Safety Drivers behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle intellectuele rechten voor, ter zake door haar verstrekte documenten, tekeningen, films, handelsnaam, slagzinnen e.d. Deze rechten blijven aan Safety Drivers toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zonder schriftelijke toestemming kopiëren en of op een ander mannier verspreiden is strafbaar en word een boete opgelegd.

10.2    Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de leerling en of betrokkene een boete

van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) per dag en per overtreding verbeuren, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Algemene voorwaarden autorijschool Safety Drivers Den Haag.

Algemene Voorwaarden Autorijschool Safety Drivers Den Haag

Hoog Slagings %

Gespreid betalen

Ervaren instructeurs

Slimme lespakketten

Examenvrees? Relax!

Opfriscursussen

Spoedopleiding op maat

Online theorie cursus

Zet de eerste stap naar je rijbewijs vandaag nog!

Reserveer nu je proefles!

Die allereerste proefles is hartstikke belangrijk! Je maakt kennis met je instructeur/trice en onze manier van lesgeven. Na afloop van de proefles krijg je een persoonlijk pakket advies. De instructeur geeft aan welke lespakket het beste bij jouw past.